Bu sayfa, Computer Engineering Ph.D. Qualifying Exam Guidelines sayfasindan otomatik olarak Google Cevirmen kullanilarak cevrilmistir.

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Yeterlilik Sınav Kılavuzu

Aşağıdaki esaslar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci El Kitabındaki kurallar ve düzenlemelere ek olarak hazırlanmıştır. Bu esaslar 2006-2007 akademik yılının ilk yarıyılından itibaren geçerli olacaktır.

Genel Bilgiler

 • Doktora yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Aday, her iki bölümü de geçtiği takdirde başarılı kabul edilir.
 • Doktora yeterlilik sınavı yılda iki defa, Mayıs ve Kasım aylarında, yapılır.
 • Aday, sınava girmek için danışmanının onayını almalı ve bölümüne sınavdan en az bir ay önce dilekçe vermelidir.
 • Doktora yeterlilik sınavında başarısız olması durumunda, adaya bir sonraki sınav dönemi için ikinci bir şans daha verilir. İkinci denemede de başarılı olamayan adaylar doktora programından atılırlar.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav Ana ve Alan olmak üzere iki bölümden oluşur.

Ana Alan Bölümü

Sınavın Ana Bölümü 7 temel konuyu kapsar:

 • Veri Yapıları(Data Structures-CENG 213)
 • Algoritmalar (Algorithms-CENG 315),
 • Ayrık Matematik (Discrete Math-CENG 223),
 • Hesaplama Teorisi(Theory of Computation-CENG 280)
 • Programlama Dilleri (Programming Languages-CENG 242 )
 • İşletim Sistemleri (Operating Systems-CENG334 )
 • Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarisi (Digital Design and Computer Architecture-CENG 232&CENG 331)

Ana alan bölümdeki sorular lisans düzeyindedir ve parantez içinde verilen lisans derslerinin içeriğini kapsar. Sınavda, her konudan iki soru sorulur ve öğrenciden sadece birini cevaplaması istenir.

Özel Alan Bölümü

Sınavın Amacı

Öğrencinin doktora seviyesinde araştırma yapabilme yeteneğini ve potansiyelini ölçmek, öğrenciyi araştırma yapmaya erken başlamaya teşvik et

Öğrenciden Sınav Öncesi Beklentiler

 • Öğrencinin doktora yapacağı alanda bir konu belirlemesi.
 • Konu ile ilgili literatür taraması yapması.
 • Seçilen konuda aşağıda belirtilen türlerden bir katkıda bulunması.
 • Yaptığı araştırmayı 6 sayfadan az olmamak üzere “IEEE conference proceedings1” formatında yazılı bir metin olarak hazırlaması.
 • Bu metni sınava en geç 1 hafta kala sınav jürisine göndermesi.

Öğrenciden Sınav Sırasında Beklentiler

 • 30 dakikalık bir sunum ile çalışmasını anlatması.
 • 10 dakika sunum ile ilgili soruları cevaplaması.
 • 20 dakika sunum yaptığı konudan bağımsız olarak seçtiği genel alan hakkındaki soruları cevaplaması (soru cevap kısmı jüri gerekli gördüğ

Beklenen Katkı

Öğrenci aşağıdaki türlerinden bir veya daha fazlasında katkı yapmayı seçebilir:

 • Literatür değerlendirmesi: Her çalışmada bir literatür özeti olması beklenecektir, fakat bu kategoriyi seçen öğrenciden literatürü da

ri ile kıyaslaması, kısacası seçtiği konudaki literatürü analiz-sentez etmesi beklenecektir.

 • İmplementasyon: Öğrencinin danışmanı ile birlikte seçtiği bir makaleyi implement ederek sonuçlar üretmesi, varsa çeşitli parametre de
 • Özgün yöntem: Öğrencinin seçilen bir konuda özgün bir yöntem önermesi ve bu yöntemi implement ederek sonuçlar üretmesi beklenecektir.
 • Karşılaştırma: Öğrencinin danışmanı ile birlikte seçtiği birden fazla yöntemi teorik ya da deneysel olarak karşılaştırması ve bu karş
 • Kuramsal katkı: Öğrencinin kuramsal olarak yeni bir yaklaşım getirmesi (formül, teori, ispat, vb.) ve bu yaklaşımın doğruluğunu, işle
 • Durum çalışması: Öğrencinin literatürdeki bir yöntemi veya süreci gerçekçi bir probleme uygulaması ve ortaya çıkan sonuçları değerlen

Puanlama

Öğrencinin sözlü sınavdaki başarısı aşağıdaki puan tablosuna göre ölçülecektir. Bu tabloya göre ağırlıklı puan ortalaması 60 ve üzeri olan ö

Oran Puan [0-100]
%40 Yazılı metin
%20Sunum ve sunum ile ilgili sorular
%40Seçilen alan ile ilgili genel sorular
Ağırlıklı Toplam:

Sınavın Uygulanışı ile İlgili Genel İlkeler

 • Sınava girecek her öğrenci için doktora yeterlilik komitesince öğrencinin danışmanı dahil ilgili alanda uzman doktora derecesine sahip 5

arı düşünmeleri son derece önemlidir.

 • Öğrencinin hazırladığı yazılı metin orijinal olmalıdır. Kesinlikle başka çalışmalardan yapılan alıntılar ile bir araya getirilmemelidir.
 • Jüri üyeleri öğrencilerin gönderdikleri yazılı metinleri üniversitemizin de üyesi olduğu http://www.ithenticate.com/ adresinden intihale
 • Yüksek lisans tezi için yapılmış olan bir çalışma doğrudan bu sınav için kullanılamaz. Konu değişmediyse bile yüksek lisans sonrasında bi
 • Öğrencinin başlıca yazar olarak yazmış olduğu bir makale (kabul edilmiş olsun ya da olmasın) bu sınav amacı ile kullanılabilir.
 • Sınavda kullanılacak olan makale daha önce başka bir öğrenci tarafından kullanılmamış olmalıdır.
 • Sunulacak olan makale daha önce bir yerde yayınladıysa, yayınlanma tarihinden itibaren 12 aydan fazla bir süre geçmemiş olmalıdır.
 • Sınavdan ilk seferde başarısız olma durumunda yeni bir konu belirlenecek ya da sunulan çalışmaya devam edilecekse ikinci sefer için bekle
 • Sınava ikinci defa girilmesi durumunda öğrenci yaptığı değişiklikleri açıklayan ek bir dokümanı çalışmasının son hali ile birlikte sınava
 • Kasım 2012 ve Mart 2013 aylarında yapılacak doktora yeterlik sınavlarında öğrencilerin şu anda “breath” olarak bilinen sınava ve takiben

eklerdir. Daha sonraki dönemlerde ise sadece bu dokümandaki sistem uygulanacaktır.

Doktora Yeterlilik Sınavı - Ana Alan Bölümü İçeriği

Course Topics Resources
Veri Yapıları C++ ile nesne yönelimli programlama * Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (3rd ed.), Addison Wesley, 2006
Algoritma Analizi
Sıralama
Listeler, Yığınlar, Kuyruklar
Ağaçlar
Öncelik Kuyruğu
Hashing
Çizgeler
Algoritmalar Temel ve İleri Veri Yapıları * Algorithms in C, R. Sedgewick, Addison-Wesley, 1990
* Introduction to Algorithms, T. H. Cormen, C. E. Lierson, R. L. Riverst, The MIT Press, 1991
Algoritma Analizleri
Sıralama, Arama, Dizi İşleme
Çizge Algoritmaları
Açgözlü Yaklaşımı, Böl ve Yönet Algoritmaları
Tam Kapsamlı Arama, Dal ve Sınır, Geri İzleme
Dinamik Programlama
Karmaşıklık Sınıfları, NP-Bütünlük
Ayrık Matematik Mantıksal Önermeler * K, H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, (Fifth Edition) McGraw-Hill, 2003.
* R. Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, (Second Edition) Macmillan, 1990
Yüklem Mantığı
Kümeler ve Fonksiyonlar
Tamsayılar
Tümevarım ve Özyineleme
Sayma
Bağıntılar
Çizgeler ve Ağaçlar
Hesaplama Teorisi Küme Teorisi, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Kanıtlamalar * Elements of the Theory of Computation, H.R.Lewis, C.H.Papadimitriou, (2nd ed.), Prentice-Hall, 1998.
* Finite Automata and Regular Expressions
*Languages and Machines: An Introduction to the Theory of Computer Science, (2nd ed.), T.A.Sudkamp, Addison Wesley, 1997
Aşağı İtmeli Özdevinir ve and Bağlamdan bağımsız Gramerler
Düzenlilik ve and Bağlamdan bağımsız diller
Turing Makineleri
Karar Verilebilirlik
İndirgenebilirlik
Karmaşıklık Sınıfları P ve NP
NP-Bütünlük
Programlama Dilleri Depolama Yapıları, Kontrol Yapıları, Kapsam ve Bağlama *Programming Language Concepts and Paradigms, D.A. Watt, Prentice-Hall, 1990.
* Programming Languages: Concepts and Constructs, R. Sethi, Addison Wesley, 1996.
Veri ve yordamsal soyutlama yapısı
Type Sistemleri
Dillerin Sözlüksel ve Sözdizimsel Tanımları
Nesne Yönelimli Programlama Dilleri
Fonksiyonel Programlama Dilleri
Mantık Programlama Dilleri
İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri Yapıları * Modern Operating Systems, A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall, ISBN 0-13-595752-4, 1992.
* Operating System Concepts, A. Silberschatz, P.B. Galvin, (4th ed.), Addison-Wesley, ISBN 0-201-50480-4, 1994.
* Design and Implementation of the 4.3BSD Operating System, S.J. Leffler, M.K. McKusick, M.J. Karels, J.S. Quarterman, Addison-Wesley, ISBN 0-201-06196-1, 1989.
Süreçler, İzlekler ve Yönetimleri
Süreç ve İşlemci Çizelgeleme
Süreç Senkronizasyonu
Süreçler Arası İletişim
Kilitlenmeler
Bellek Yönetimi
Depolama Yönetimi (Giriş-Çıkış İşleme, Dosya Sistemleri)
Koruma ve Güvenlik
Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarisi Sayısal Sistemlere Giriş * Digital Design, M. Mano, Prentice-Hall, ISBN 0-13-212994-9, 1991.
* Computer Organization, C. Hamacher, Z.G. Vranesic, S. Zaky, (4th ed.) McGraw-Hill, ISBN 0-07-114323-8, 1996.
* Computer Organization and Design, D.A. Patterson, J.L. Hennessy, (2nd ed.), Morgan-Kaufmann, ISBN l-55860-491-X, 1998.
* Computer Systems: A Programmer’s Perspective by Randal E. Bryant and David R. O’Hallaron Prentice Hall, 2003
Boolen Cebiri ve Mantıksal Kapılar
Birleşimsel Devre & Devre Eniyileme
Ardışıl Devreler
Eşzamanlı Ardışıl Devreler
Yazmaçlar, Sayaçlar
Bellek Birimi ve PLA’lar
Algoritmik Sonlu Otomat
Yazmaç Aktram Düzey Belirtimi ve Mikroişlemler
Sayısal Sistem Tasarımı
Donanım Dili ve Makine Dili : MIPS Örnek Yönerge Türleri ,Adresleme Kipleri, Yordamlar, Program Başlatma
Bilgisayar Aritmetiği : Aritmetik Mantık Birimi, Çoğalım ve Bölme, Kayan Noktalı İşlemler, Yuvarlama
Veri Yolları ve Makine Döngü Kontrolü
Mikro Programlama : Bellenim , Mikroprogram Belleği
Ardışık Düzenleme: Tehlikeler, Yönlendirme, Dal Öngürümü
Hafıza Sıradüzeni: Serpiştirme , Ön Bellek, Sanal Hafıza
Giriş-Çıkış Sistemleri :Veriyolları, Giriş Çıkış Arayüzleri, Kesmeler, DMA

Doktora Yeterlilik Sınavı – Özel Alan Bölümü İçeriği

Course Topics Resources
Yapay Zeka Bilgisiz ve Sezgisel Arama * Artificial Intelligence: A Modern Approach, S.Russell, P.Norvig, Prentice Hall, 1995.
* Logical Foundations of Artificial Intelligence, M.R.Genesereth, N.Nilsson, Morgan Kaufmann, 1988.
Oyun
Kısıt Sağlama ve Yayılım
Teorem İspatı
Planlama
Monotonik Olmayan Akıl Yürütme
Belirsizlik ile gösterim ve akıl yürütme
Otomatik Öğrenme
Robotik
Bilgisayarlı Grafik Çıkış ve and Dolgu Alanı Temel Öğeleri * Computer Graphics: Principles and Practice, Foley, Van Dam, Feiner, Hughes, (2nd ed.), Addison Wesley, ISBN 0-201-12110-7.
* Computer Graphics, Hearn, Baker,(2nd ed.), Prentice Hall, 1994.
* 3D Computer Graphics, Watt, (2nd ed.), Addison Wesley, 1994.
* Virtual Reality Systems, Vince, Addison Wesley, ISBN 0-201-87687-6, 1995.
Geometrik Dönüşümler ve Görünüm
Görünür-Yüzey Algılama
Işıklandırma (Aydınlatma) Modelleri, ve Yüzey Görsel Giydirme
Çoklu Çözünürlüklü Modelleme ve Görsel Giydirme
Işın İzleme
Hacim Kaplama
Üç Boyutlu Bilgisayar Animasyonu ve Fiziksel Simülasyon
Üç Boyutlu Nesne Gösterimi
Doğal Dil İşleme Dilbilimsel Bilgi Gösterimi ve Yayılım * Prolog and Natural Language Analysis, F.C.N. Pereira, S.M. Shieber, CSLI, 1987.
* Computers and Human Language, G.W. Smith, Oxford Univ. Press, 1991.
* Natural Language Processing for Prolog Programmers, M.A. Covington, Prentice-Hall, 1994.
Morfolojiye Sayısal Yaklaşımlar
Doğal Dillerde İfade Yapıları
Doğal Diller İçin Ayrıştırma Stratejileri (tabandan tepeye, yukaridan aşağıya, karma)
Ayrıştırma Kararları ve Geliştirmeler (Belirlilik, belirsizlik ve grafikler)
Gramer biçimciliği and doğal dillerde sıradüzeni
Yerel olmayan bağımlılık giderimi
Düzensel anabilimsel : Lambda-analizi and mantıksal form
Doğal Dillerde Ölçme
Veritabanı Sistemleri Fiziksel Veri Organizasyonu * Database Management Systems, Raghu Ramakrishnan, McGraw-Hill.
* Principles of database and knowledge-base systems, volume 1, Ullman, Computer Science Press.
* Database system concepts, Silberschatz & Korth, McGraw-Hill.
Veri Modelleri
İlişkisel Veritabanı Tasarım Teorisi
Bütünlük ve Güvenlik
İşlem Yönetimi ve Uyumluluk
İlişkisel Sorgu Dilleri
Sorgu Optimizasyonu
Nesne Yönelimli Veritabanı Teknikleri
Mantık ve Veritabanları
Dağıtık Veritabanı Sistemleri
Sayısal Hesaplama Doğrusal Olmayan Sistemler * Numerical Methods, G.Dahlquist, A.Björck, Prentice-Hall.
* Computational Methods in Ordinary Differential Equations, J.D.Lambert, John Wiley and Sons, 1979.
* Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, G.D.Smith, Oxford University Press, 1979.
* Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering, J.H.Mathews, Prentice-Hall, 1992.
Doğrusal Sistemler
Matris Özdeğer- Özvektör Problemler
Interpolasyon
Eğri Uydurma
Sayısal Tümlev Alma
Sayısal Türev Alma ve adi Diferansiyel Denklemler
Kısmi Diferansiyel Denklemler
Yazılım Mühendisliği Yaşam Dögüleri ve and Süreç Modelleri * Software Engineering: a Practitioners Approach, R.S. Pressman, (4th ed.), McGraw-Hill.
* Software Engineering, Sommerville, (4th ed.), Addison-Wesley
Yazılım Projesi Yönetimi
Tanımlama ve Modelleme Teknikleri
Geleneksel, Nesne Yönelimli ve Bileşen Tabanlı Yaklaşımlar
Yazılım Metrikleri
Yazılım Kalitesi
Sınama ve Tümleştirme Yöntemleri
Bakım
Örüntü Tanıma ve Görüntü Analizi İstatistiksel Örüntü Tanıma: Sınıflandırma, Öğrenme ve Öznitelik Bulma * Pattern Classification and Scene Analysis, R.O. Duda and P.E. Hart, John Wiley and Sons, 1973.
* Digital Image Processing, R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Addison-Wesley, 1993.
* Pattern Recognition, R.J. Schalkoff, John Wiley and Sons, 1992.
* Pattern Recognition, R.J. Schalkoff, John Wiley and Sons, 1992.
* Machine Vision, R. Jain, R. Kasturi, B.G. Schunk, McGraw-Hill, 1995.
Yapısal Örüntü Tanıma: Grafiksel Yaklaşımlar ve Eşleştirme
Sinirsel Örüntü Tanıma: Çok Katmanlı perceptrons, Geri Yayılım, kendi kendine örgütlenen harita
Görüntü Dönüşümleri: Fourier ve Haar Dönüşümleri
Görüntü İyileştirme: Uzamsal Bölge (Maskeler) and Dönüşüm Alan Teknikleri
Görüntü Bölümlendirme: Sınır Tabanlı ve Bölge Tabanlı Teknikler
Eşleştirme ve Stereo Görüş
Neurocomputing Öğrenme ve Genelleme * Neural Computing: Theory and Practice, P.D. Wasserman.
* Introduction to the Theory of Neural Computation, J. Hertz, A. Krogh, and R.G. Palmer, Addison-Wesley, 1991.
* Neural Networks: A Comprehensive Foundation, S. Haykin, Macmillan, 1994.
Çok Katmanlı perceptrons ve Geri Yayılım Algoritması
Hopfield Modeli
Yinelenen Ağlar
Denetimsiz Öğrenme ve kendi kendine örgütlenen harita
Uyarlanabilir Rezonans Teorisi
Radyal Temel İşlev Ağları
Yüksek Düzeyli Sinir Ağları
Sinir Dinamikleri
Paralel Hesaplama Bilgisayar Sistemleri Sınıflandırması, Paralel Mimarilere Giriş ve Özel Amaçlı Sistemler * Advanced Computer Architectures: Parallelism, Scalability, Programmability, K.Hwang, McGraw Hill, 1993.
* Introduction to Parallel Computing: Design and Analysis of Algorithms, V.Kumar, A.Grama, A.Gupta and G.Karypis, The Benjamin/Cumming Publ. Company, Inc., 1994.
* Analysis and Design of Parallel Algorithms: Arithmetic and Matrix Problems, S.Lakshmivarahan, S.K.Dhall, McGraw Hill, 1990.
* Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods, D.P.Bertsekas, J.N.Tsitsiklis, Prentice-Hall, Inc., 1989.
Paralel Bilgisayarları Tanımlayan Parametreler
Bir Ağı Başka Bir Ağa Yerleştirmek
Ardışık düzenleme ve vektör işleme
Veri ve Paralel depolamanın düzenlenmesi
Paralel Algoritmaların Analizi
Paralel Algoritmaların Tasarımı
Aritmetik İfadelerde Paralellik
Matris Problemlerinde Paralellik
Tekrarlanan İlişkilerde Paralellik
Dağıtılmış Sistemler Zaman Senkronizasyonu * Modern Operating Systems, A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall, ISBN 0-13-595752-4, 1992.
* Distributed Systems: Concepts and Design, G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, Addison-Wesley, ISBN 0-201-62433-8, 1994.
* Principles of Concurrent and Distributed Programming, B. Ben-Ari, Prentice-Hall, ISBN 0-13-711821-X, 1990.
Koordinasyon
Dağıtık Sistemleri Yapılandırma
Süreç Etkileşimi ve Grup İletişimi
Dağıtık Dosya Sistemleri
Uyumluluk Kontrolü
Dağıtılmış Paylaşılan Hafıza
Hata Toleransı ve Gerçek Zamanlı Sistemlerin Temelleri
Programlama Dilleri ve Derleyiciler (İleri Düzey) Typed Lambda Analizi * Foundations for Programming Languages, (first six chapters) J.C. Mitchell, MIT Press, 1996.
* Compilers: Principles, Techniques, and Tools, A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Addison-Wesley, 1986.
Cebirsel Veri Türleri ve Özellikleri
Dillerin Anlamsal Tanımı: Operasyonel, anlamsal and belitsel yaklaşımlar
Dillerin Sözlüksel ve Sözdizimsel Çözümlemesi
Sözdizimi aktarımı, öznitelik grameri
Sanal bilgisayar, ara diller
Şifre Oluşturma
grad/phdqual.tr.txt · : 2013/09/18 15:26 Ahmet Sacan